நம்ம மெட்ராஸ் வரலாறு – மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகம்

ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் தமிழகத்தில் எப்போது பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது?

முதல் பல்கலைக்கழகம் தமிழகத்தில் எங்கு தொடங்கப்பட்டது? எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது?

இந்தச் செய்திகளை விரிவாக இந்தப் பேட்டியில் விவரிக்கின்றார் தமிழக வரலாற்று அறிஞர் திரு.நரசய்யா.

Author: Dr.K.Subashini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *