மெட்ராஸ் மாகாணத்தின் நாணயங்கள் – பணம்

Coins of Madras Presidency – Minted in 1692 at Madras for Benkulen, Sumatra

மெட்ராஸ் அக்கசாலைழில் 1692ல் சுமத்திரா தீவின் பென்குலேன் குடிழிருப்பாக அச்சடிக்கப்பட்டது.

d
d

Author: Dr.K.Subashini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *