Category: Gana

Posted in Event Gana

Madras Day -2020

கானா கவி மெட்ராஸ் – மண்ணின் மைந்தர்களின் இசை கானா. இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் மக்கள் வாழ்க்கையோடு பின்னிப் பினைந்தது கானா.

Continue Reading
Posted in Event Gana

Madras Day -2020

கானா ராஜவேல் மெட்ராஸ் – மண்ணின் மைந்தர்களின் இசை கானா. இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் மக்கள் வாழ்க்கையோடு பின்னிப் பினைந்தது கானா.

Continue Reading